Effecten

Wat levert het onderwijs aan leerlingen op?

De overheid verplicht scholen iets te schrijven over de resultaten. In onze ogen doen we dan schromelijk tekort aan de individuele ontwikkeling en privacy van kinderen als we op schoolniveau cijfers zouden publiceren. We hebben daarom gekozen voor een beschrijving van de resultaten van ons onderwijs die correct de ontwikkelingsgang van een kind duidelijk maakt. Centraal staat de vraag: “Wanneer kun je zeggen dat je het goed doet?”

Goed onderwijs is in onze ogen onderwijs dat kinderen telkens nieuwe kansen biedt om zich goed te ontwikkelen. Hoe kunnen we deze ontwikkeling zichtbaar maken en controleren? Om dit in kaart te brengen, maken we (zie zorgverbreding en zorgstructuur) gebruik van een leerlingvolgsysteem. Tussentijdse toetsen en instrumenten hanteren we om de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig te volgen. We richten ons vooral op de vooruitgang van aanvankelijk en technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. Ook wordt nauwlettend gevolgd hoe een kind zich sociaal en emotioneel ontwikkelt. Waar nodig wordt extra zorg en tijd besteed aan uitvallers. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Resultaten die je met kinderen bereikt, kunnen een nieuwe uitdaging zijn om te werken aan verder liggende doelen. Ons doen en laten stemmen we steeds beter af op de vraag van het kind en de samenleving.

Het afgelopen jaar hebben de leerlingen van groep 8 weer deelgenomen aan de CITO toets. De gemiddelde score was dit schooljaar 533,3 (de gewogen score bedroeg 539,2). We zitten hiermee ruim boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen, deze scholen hebben een gewogen score van 535,2. De leerlingen die nog maar net op onze school zijn en leerlingen die een speciaal programma volgen zijn in dit gemiddelde wél meegenomen. Afgelopen schooljaar gingen er 30 leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen ging 41% naar het VMBO en 59% leerlingen naar Mavo/Havo/VWO.

Instrumenten waarmee we de resultaten van de leerlingen meten zijn:

 • Kijk! Observatie- en registratiesysteem voor groep 1/2
 • Cito-toetsen volgens het leerlingvolgsysteem
 • Cito-entreetoets groep 7
 • Cito-toets groep 8
 • Onderzoeken door externe instanties, zoals het NIO onderzoek.
 • Methode gebonden toetsen
 • Groeps- of individuele handelingsplannen

Instrumenten voor team en ouders om de kwaliteit van ons onderwijs te meten:

 • Schoolanalyse
 • Schoolontwikkelingsplan
 • Schoolplan
 • Schoolgids
 • Jaarverslag
 • IST rapport (inspectie)
 • We werken op onze school met het WMK programma (Werken Met Kwaliteitskaarten)