Toelatingsbeleid

Ieder kind in de basisschoolleeftijd (ongeacht afkomst, religie of niveau) is op onze school van harte welkom.

Als de kinderen 4 jaar zijn, komen ze in een van de kleutergroepen op onze school. In de maand daarvoor kunnen ze een aantal middagen proef komen draaien. In de regel zijn dit de maandag- en donderdagmiddag. In overleg met de groepsleerkracht kan hiervan afgeweken worden.

Kinderen zijn pas verplicht om naar school te gaan als ze 5 jaar zijn, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen al vanaf 4 jaar naar school gaan.

Voor leerlingen die tussentijds binnenkomen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, geldt de regel dat ze welkom zijn als er plaats is in de desbetreffende groep. De school neemt altijd contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen. Meldt men een kind aan, vanwege onvrede op de basisschool van herkomst, dan zal er zorgvuldig bekeken worden wat de reden is. Dit zal in overleg gebeuren met de ouders, de directeur van de andere basisschool en eventueel de leerplichtambtenaar. We gaan alleen tot aanname over, indien alle partijen het hiermee eens zijn en wij ervan overtuigd zijn, dat het kind hier op zijn plaats is.
De stichting INOS heeft hier een procedure voor vastgelegd.