Ziekte & verlof

Ziekte

Bij ziekte van uw kind bent u verplicht dit door te geven aan de school. Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk te doen door middel van een telefoontje (076-514 63 69), briefje of via de app. De app van KBS de Parel kunt u downloaden in de Playstore en Appstore.

Verlof

In een beperkt aantal gevallen mag er buiten de normale schooltijden verlof gegeven worden. U kunt dit aanvragen bij de directie, dit kan via juffrouw Ingeborg of via de app (onder het kopje ‘verlof aanvragen’). Deze kan het verlof toestaan of u doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda. Wij verzoeken u om dit ruim van te voren aan te geven bij de directie. Op school ligt een boekje ter inzage waarin alle regels met betrekking tot het aanvragen van extra verlof staan. De gemeente Breda neemt deel aan een landelijk project. De directie wordt daarin verplicht alle verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Verzuim

Op school houden de leerkrachten elke dag bij, welke kinderen er afwezig zijn. Indien het niet duidelijk is waarom uw kind niet aanwezig is, wordt er contact met u opgenomen. Bij herhaaldelijk verzuim schakelen we de leerplichtambtenaar in. Ook het herhaaldelijk te laat komen rekenen we onder schoolverzuim.

Tandarts- en doktersafspraken

Wij vragen u vriendelijk om een bezoek aan dokter, tandarts enzovoorts, zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Dit is in het belang van uw kind.