Zorg

Zorgverbreding en zorgstructuur van onze school

Zorg

Als uw kind op onze school komt, krijgt uw kind alle zorg, die het nodig heeft. Kan het kind de lessen normaal volgen, heeft het extra hulp nodig of kan het wat meer dan alleen de basis lesstof? Wij moeten ervoor zorgen dat uw kind zich op onze school thuis voelt. Hiervoor hebben we een leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Dit systeem is nooit af en wordt elk jaar aangepast en verbeterd. De zorgstructuur van KBS de Parel kent 8 stappen:

  1. De groepsleerkracht volgt de leerlingen door controle op de verwerking van de lessen en methodegebonden toetsen en naar aanleiding daarvan biedt hij/zij passende instructie en verwerking aan.
  2. Op vastgestelde momenten in het jaarprogramma hebben groepsleerkrachten overleg met de Intern Begeleiders, juffrouw Patricia en juffrouw Margot, om te kijken welke leerlingen op een bepaald onderdeel uitvallen of op welke onderdeel een groep uitvalt.
  3. Na dit overleg met de IB-er wordt er een handelingsplan opgesteld.
  4. In overleg met de groepsleerkracht wordt bekeken of het handelingsplan binnen de groep uitgevoerd kan worden of buiten de groep door een tutor of RT-er.
  5. De tutor en RT-er hebben op vastgestelde momenten contact met de groepsleerkracht, brengen verslag uit van de vorderingen van een kind.
  6. Op eveneens vastgestelde momenten heeft de IB-er overleg met de uitvoerder van het handelingsplan om de vooruitgang te bewaken en indien nodig bij te stellen.
  7. Waar het nodig is, kunnen de groepsleerkrachten didactisch en pedagogisch advies aan de collegiale consultant (CC) vragen. Ook kan de CC de IB-er ondersteuning bieden.
  8. Blijven er toch problemen of onduidelijkheden over, dan wordt er een beroep gedaan op externe hulp.

Is een probleem van een leerling moeilijk te verhelpen, dan zal het besproken worden in het zorgteam. In dit zorgteam zitten de IB-er, de directie, de teamcoördinatoren, de leerkracht en eventueel de RT/Tutor. Zij bekijken dan wat het beste voor uw kind is. Mochten ook zij geen oplossing hebben dan schakelen we de hulp in van externe specialisten (de orthopedagoog van Edux of de specialist van het speciaal onderwijs). Voor onderzoek door externen wordt altijd eerst toestemming aan u gevraagd. De uitslag van een eventueel onderzoek zal uitvoerig met u doorgesproken worden. Komt uit dit onderzoek naar voren dat uw kind het reguliere basisonderwijs niet kan volgen, dan gaan we samen met u kijken naar welke school het beste voor uw kind is.

Kort samengevat komt het er op neer, dat wij u altijd op de hoogte kunnen stellen van het wel en wee van uw kind.

Leerling Gebonden Financiering

Vanaf 1 augustus 2003 is het mogelijk dat ouders met een kind met een beperking hun kind kunnen plaatsen in het reguliere basisonderwijs. Om hier verantwoord mee om te gaan, hebben wij hier een procedure voor gemaakt. Deze is bij de directie op te vragen en zal bij een eventuele aanmelding gebruikt worden.